سیستم کنترل تردد کارتی مدل: Taban Private Kit – 1540

  0 تومان با مالیات

  این سیستم مجهز به پنل هوشمند کارت خوان است که قادر است تا 4000 کارت را کنترل نماید. هر یک از کارت های رادیویی این دستگاه دارای کُد الکترونیکی مختص خود می باشد که با دیگری کاملاً متفاوت است. کارت های مذکور تنها با یکبار پروگرام شدن قابلیت بازکردن در ورودی را کسب می نمایند. کافی است کارت مورد نظر را چند لحظه مقابل صفحه هوشمند پنل نگه دارید تا در باز شود. از آنجا که این سیستم با امواج رادیویی کار می کند نیاز به هیچگونه تماس فیزیکی ندارد. تنها با نگهداشتن کارت مقابل پنل، قفل الکترونیکی بطور اتوماتیک در ورودی را باز می کند. دستگاه Private Kit یک سیستم کنترل ورودی کارتی است که بطور مستقل عمل کرده و اساساً از دو بخش تشکیل شده است:

  1- پنل کنترل کارت که در مجاورت در ورودی نصب شده و ورود افراد راکنترل می نماید .
  2- کارت های شخصی که به منظور شناسایی مراجعه کنندگان به هنگام ورود و ممانعت از ورود افراد متفرقه بکار می روند .

  ورود افراد متفرقه ممنوع

  ادارات، بخش های خصوصی، محل نگهداری اطلاعات مهم و محرمانه، انبارها و سایر بخش هایی که از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند بایستی همواره به لحاظ مسائل امنیتی تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد. در حال حاضر چنین دستیابی از طریق سیستم تابان که از حیث دقت، امنیت و کنترل از تکنولوژی بالا برخوردار است، امکان پذیر است .


سبد خرید  

(خالی)